Przedszkole Publiczne nr 19 w Tarnowie

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Zabawy indywidualne i zespołowe. Praca o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensującym oraz wychowawczym. Praca z dzieckiem zdolnym.

8.00 – 8.20

Zabawy integracyjne, ze śpiewem. Zabawa ruchowa lub ćwiczenia poranne.

8.20 – 8.30

Czynności samoobsługowe. Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00

Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole. Czynności higieniczne po śniadaniu.

9.00–10.15

Zajęcia edukacyjno – wychowawcze z całą grupą w oparciu o podstawę programową, przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Wycieczki.

Dzieci młodsze zabawy umuzykalniające, ruchowe i swobodne podejmowane z własne inicjatywy.

10.15–11.20

Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, ruchu drogowego, regulaminu placu zabaw.

11.20–11.30

Czynności porządkowo – higieniczne. Przygotowanie do obiadu. Wdrażanie dzieci do samoobsługi.

11.30–12.00

Obiad – praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami.  Zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw.

12.00–14.00

Dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni.

Dzieci starsze: relaksacja, słuchanie utworów literatury dziecięcej, zabawy integracyjne, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci w kącikach zainteresowań. Praca ze specjalistami i w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

14.00–14.30

Czynności porządkowe, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14:30-17:00

Kontynuacja działalności edukacyjnej, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, gry i zabawy  dydaktyczne. Praca indywidualna. Zabawy w sali lub na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.